logo

Doanh nghiệp sản xuất cơ khí wire mesh bộc bạch

Các bạn cứ nói rằng ở đâu cũng tăng lương nhưng có ai hiểu được nổi khổ của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí wire mesh như chúng tôi? 

Hiện nay, để ổn định được lương, thưởng cho nhân viên công ty sản xuất cơ khí wire mesh thì tôi, với cương vị là người đứng đầu doanh nghiệp, đang rất lao tâm khổ trí để kiếm được từng bản hợp đồng tạo công ăn việc làm cho người lao động yên tâm sản xuất.