logo

Giá Đỡ Máng Lưới CVL Wire Mesh Tray Supports

Giá Đỡ Máng Lưới CVL Wire Mesh Tray Supports

Wire mesh

Thanh treo máng cáp lưới - wire mesh tray Omega - Cablofil wire mesh cable…

Thanh treo máng cáp lưới - wire mesh tray M (100 - 900) - Cablofil…

Kẹp giữ máng cáp lưới HDC - wire mesh tray - Cablofil wire mesh cable…

Kẹp móc treo máng cáp lưới - wire mesh tray HKS - Cablofil wire mesh…

Kẹp treo máng cáp lưới - wire mesh tray THB CVL - Cablofil wire mesh…

Kẹp treo 50 máng cáp lưới - wire mesh tray THR CVL - Cablofil wire…

Tay đỡ máng cáp lưới - wire mesh tray RFB CVL - Cablofil wire mesh…

Chân chống sơn máng cáp lưới - wire mesh tray BFS CVL - Cablofil wire…

Chân chống máng cáp lưới - wire mesh tray FSD - Cablofil wire mesh cable…

Chân chống 50 máng cáp lưới - wire mesh tray FSD - Cablofil wire mesh…

Tay đỡ máng cáp lưới - wire mesh tray LWB - Cablofil wire mesh cable…

Tay đỡ máng cáp lưới - wire mesh tray treo tường CWB - Cablofil wire…

Tay đỡ máng cáp lưới - wire mesh tray treo tường WBK - Cablofil wire…


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: