logo

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

AC/DC DIGITAL CONVERTERS:
TWO QUADRANTS DCREG2, FOUR QUADRANTS DCREG4

 

AC/DC DIGITAL CONVERTERS:
TWO QUADRANTS DCREG2, FOUR QUADRANTS DCREG4

Full compatibility with teleservice software, "REMOTE DRIVE" on internet.